TBE (fästingburen encefalit)

TBE (på engelska Tick-Borne Encepalitis), eller fästingöverförd hjärninflammation, är en allvarlig sjukdom som förs över till människor via fästingar. TBE orsakas av ett virus, som bland annat finns hos smågnagare som inte själva blir sjuka. Viruset förs över till fästingen och via dess saliv till nästa djur eller människa som fästingen biter.

Ökning av antal fall på människa

Under 90-talet anmäldes 50-70 fall per år i Sverige. En ökning har noterats, och år 2011 anmäldes 284 fall.

De flesta personerna smittades vid Östersjökusten och utmed Mälarens mellersta och östra delar i Stockholms, Södermanlands och Uppsala län.

Några fall har under de senaste åren också konstaterats i södra Bohuslän, Dalsland, Dalarna, Skåne, Blekinge, kring Vänern och Vättern samt Åland. Men även i de särskilda riskområdena är smittan ovanlig, eftersom endast några procent av fästingarna bär på TBE-viruset.

Symtom hos människa

Om man blir smittad med TBE-virus tar det ca 1-2 veckor (=inkubationstid) innan symtomen uppträder. De vanligaste symtomen är feber, huvudvärk och ont i kroppen. De flesta blir helt återställda. Dödligheten är mindre än 0,5%, men ca 30% av de som insjuknat får långdragna eller bestående besvär i form av trötthet, minnesstörningar, balansstörningar, hörselpåverkan etc. I ovanliga fall kan en bestående förlamning ses. Diagnosen ställs genom blodprov och undersökning av ryggmärgsvätska.

Behandling

Det finns inget specifikt läkemedel som är verksamt mot TBE-virus. Behandlingen blir symtomatisk och konvalescenstiden blir ofta lång. Det finns vaccin som förebygger TBE hos människa. För att få mer information om vaccination och behandling kontakta din läkarmottagning eller vaccinationscentral.

TBE hos hund

Endast ett fåtal svenska fall av TBE hos hund har rapporterats. I Sverige diagnostiseras ca 1-3 fall varje år, men mörkertalet är sannolikt stort. De flesta fallbeskrivningarna av TBE hos hund kommer från Schweiz och Österrike där även TBE hos människa är vanligt förekommande (källa: Ytterberg U. 2002).

Symtom

Vid TBE hos hund ses ofta feber, slöhet, vinglighet, okoordinerade rörelser och olikstora pupiller. I litteraturen finns även beskrivet allvarligare fall med bland annat kramper, förlamning i ena kroppshalvan, och tillstånd med sänkt vakenhetsgrad. Flera fall med dödlig utgång har beskrivits från Österrike och Schweiz. Dessa hundar har haft allvarliga neurologiska störningar och därför oftast avlivats. Diagnosen ställs genom påvisande av specifika antikroppar i blod.

Behandling

Det finns ingen specifik behandling, utan man kan endast ge understödjande terapi (exempelvis vätsketerapi, febernedsättande). Behandling med antibiotika fungerar inte eftersom TBE orsakas av ett virus. Något vaccin för hund mot TBE finns inte registrerat, däremot finns det vaccin för människa.