Granulocytär anaplasmos

Anaplasmos (tidigare kallad Ehrlichios) är en sjukdom som främst drabbar våra husdjur, ex betesfeber hos nöt och får, och granulocytär anaplasmos hos hund och häst. Sjukdomen orsakas av en bakterie, Anaplasma phagocytophilum, som förökar sig inne i de vita blodkropparna. Bakterien sprids huvudsakligen via fästingar.

Anaplasmos hos hund

Sjukdomen kallas också granulocytär anaplasmos och är en infektion som sprids via fästingar. Sjukdomen förekommer hos bland annat häst, hund, nötkreatur och får, men även människa kan drabbas. Första fallen hos hund och häst påvisades i Sverige i slutet av 1980-talet. Sjukdomen ses huvudsakligen där fästingen Ixodes ricinus finns, det vill säga Götaland, större delen av Svealand och längs Norrlandskusten. Sjukdomen orsakas av en bakterie som förökar sig inne i cellerna, Anaplasma phagocytophilum. Denna bakterie angriper granulocyter (en typ av vita blodkroppar), därav namnet.

Symtom

Hund har ofta ospecifika symtom, där feber, trötthet, aptitlöshet är vanliga, men även hälta, ledont, stelhet eller vinglighet har beskrivits. Katter kan också drabbas av liknande symtom, men sjukdomen verkar vara ovanlig hos katt.
Kvarstående trötthet och avmagring efter genomgången infektion beskrivs också och beror troligen på en allmän nedsättning och sänkt immunförsvar. Symtomen liknar till viss del de som ses vid borrelios, dvs diffusa symtom som dessutom kan stämma in på andra sjukdomar. Det är viktigt att komma ihåg att många djur som blir smittade inte visar några tecken på sjukdom.

Diagnos

Diagnosen baseras på möjlig exponering för fästingar, kliniska symtom och specifik laboratorieundersökning. Med hjälp av PCR-undersökning kan agens påvisas i blod i akut skede av sjukdomen. Metoden är mycket känslig. I akut skedet kan även bakterier (inklusionskroppar) ses i granulocyterna.

Diagnos enbart baserad på förekomst av antikroppar i ett enstaka prov är inte tillförlitligt då detta enbart visar att hunden stött på infektionsämnet, men det behöver inte betyda att sjukdomssymtom utvecklats.

Behandling

Behandling med antibiotika har vanligtvis god effekt. De flesta djur som drabbats av anaplasmos tillfrisknar helt. Däremot finns det en risk för att djuren kan bli infekterade på nytt.

Få fall hos människa

I Sverige har enstaka fall hos människa konstaterats. De allra flesta fall är lindriga, i regel noterar den smittade inga symtom alls. Ibland kan den smittade uppvisa influensaliknande symtom, så som feber, huvudvärk, muskel, -ledvärk och allmän sjukdomskänsla. I sällsynta fall kan ett allvarligare förlopp med lunginflammation, njursvikt och neurologiska symtom ses. Enstaka dödsfall har beskrivits. Diagnosen kan misstänkas utifrån den kliniska bilden. I det akuta sjukdomsskedet kan diagnosen bekräftas med blodprov. Sjukdomen behandlas med antibiotika.

Förebyggande åtgärder

Scalibor® vet. kan användas till hundar för att förebygga fästingangrepp. Man bör dessutom göra det till en vana att gå igenom sin hund dagligen och plocka bort eventuella fästingar så snart som möjligt.