Borrelios

Borrelios, eller Lyme disease, är snarast ett sjukdomskomplex där man kan se symtom från bland annat hud, leder och centrala nervsystemet. Borreliainfektion orsakas av spiralvridna borreliabakterier (finns flera olika), så kallade spiroketer. Sjukdomen sprids i naturen via fästingar. Fästingen har bakterierna i sin mag-tarmkanal och kan “kräkas” upp smittan när den suger blod. Bakterien kan infektera både däggdjur, inklusive människa och fåglar och smittreservoir är huvudsakligen vilda smågnagare.

Borrelios hos människa

Borrelia är betydligt vanligare än TBE. Man räknar med att ca 10 000 personer i Sverige smittas varje år. Upp till 30% av fästingarna i södra och mellersta Sverige bär på borreliabakerien, men risken att insjukna är betydligt lägre. Det beror sannolikt på att det dröjer något dygn innan smittämnet förs över till människa. Ju tidigare man upptäcker och avlägsnar fästingen desto mindre är risken att smittas.

Symtom

Inom 1-4 veckor efter fästingbettet utvecklas i ca hälften av fallen en ringformad rodnad på bettstället. Rodnaden sprider sig efterhand cirkelformat (erythema migrans). Detta tidiga stadium kan också fortgå utan symtom. Infektionen kan efter ett par veckor till månader också ge symtom från centrala nervsystemet, lederna och någon enstaka gång från hjärtat. Symtomen från nervsystemet kan vara huvudvärk, illamående eller smärtor i armar, ben eller rygg. Ibland kan även halvsidig ansiktsförlamning förekomma. Diagnosen ställs genom blodprov eller undersökning av ryggmärgsvätska.

Behandling

Sjukdomen behandlas framgångsrikt med antibiotika. Infektionen ger inget framtida skydd, dvs man kan få borrelia flera gånger. Det pågår forskning för att ta fram ett vaccin mot borreliainfektion hos människa, men i dagsläget finns det inte något fungerande vaccin.

Borrelios hos hund

Symtom

Hos de hundar som utvecklar symtom ses hälta, stelhet och svullna ömma leder. Hältan kan variera i styrka och kan “vandra” mellan ben. Måttlig feber förekommer och även aptitlöshet och trötthet. Mer ovanliga symtom är hjärtarytmier och centralnervösa symtom med exempelvis ansiktsförlamning. Det är viktigt att komma ihåg att många djur som blir smittade inte visar några tecken på sjukdom.

Diagnos

Diagnosen ställs med hjälp av sjukdomshistorien och kliniska symtom tillsammans med påvisande av antikroppar i blodet. Att enbart ställa diagnosen genom påvisande av antikroppar är inte korrekt då man vet att symtom inte utvecklas hos alla som infekteras med organismen.

Behandling

Behandling med antibiotika har god effekt. De flesta djur som drabbats av borrelios tillfrisknar helt. Endast ett mindre antal djur utvecklar kroniska symtom. Däremot finns det en risk för att djuren kan bli infekterade på nytt

Förebyggande åtgärder

Scalibor® vet. kan användas till hundar för att förebygga fästingangrepp. Man bör dessutom göra det till en vana att gå igenom sin hund dagligen och plocka bort eventuella fästingar så snart som möjligt.