Friskrivningsklausul

Allmänna villkor

Det är inte tillåtet att använda denna webbplats utan att först ha accepterat dessa allmänna villkor. När du går in på webbplatsen och tar del av informationen innebär det att du accepterar dessa villkor, och att du därmed också avstår från eventuella krav gentemot Intervet AB, dess dotterbolag, närstående bolag eller anställda, som kan uppstå vid användning av webbplatsen eller material, information, åsikter och rekommendationer på densamma. Dessa villkor och bestämmelser omfattar vidare följande punkter: Information och friskrivningsklausul Denna webbplats, samt information, namn, bilder, logotyper och ikoner avseende Intervet AB, dess dotterbolag, närstående bolag, produkter och tjänster tillhandahålles i befintligt skick och enligt tillgänglighet, utan några övriga garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive men ej begränsat till underförstådda garantier beträffande handel, lämplighet för visst ändamål och avsaknad av intrång på rättigheter. Även om informationen på denna webbplats har sammanställts i god tro, samt i syfte att erbjuda information om Intervet AB och dess produkter och tjänster, påtar sig Intervet AB, dess moderbolag, dotterbolag, närstående bolag och anställda under inga omständigheter ansvar för någon som helst typ av skador, inklusive men ej begränsat till direkta, indirekta, särskilda, efterföljande eller slumpmässiga skador som kan uppkomma på grund av eller till följd av användandet av eller besök på denna webbplats eller på grund av eller till följd av material, information, kvalifikationer eller rekommendationer på denna webbplats. Intervet AB kan när som helst, samt utan föregående meddelande, modifiera, förbättra och/eller ändra dessa Allmänna villkor, information, namn, bilder, logotyper och ikoner på denna webbplats, liksom de produkter och tjänster som omnämns på denna webbplats. Webbplatsen kan innehålla länkar till eller hänvisa till andra webbplatser som ligger utanför Intervet AB kontroll. Intervet AB påtar sig inget som helst ansvar för innehållet på sådana länkade webbplatser, och inte heller för länkar på sådana länkade webbplatser. Du samtycker till att inte, varken helt eller delvis, lägga till, ändra, ersätta eller modifiera information som presenteras på denna webbplats.

Produktinformation

Information om veterinärmedicinska produkter på denna webbplats baseras på europeisk registreringsdossier. Det kan förekomma information på webbplatsen om produkter som antingen inte finns tillgängliga i ditt land eller som marknadsförs under ett annat namn. Dessutom kan säkerhets- och effektinformation, samt läkemedelsfria tider gällande specifika produkter variera enligt lokala bestämmelser. Kontakta din veterinär för mer information. Om du är veterinär, ber vi dig kontakta Intervet AB i ditt land.

Immateriell egendom

Observera att informationen på denna webbplats, inklusive men ej begränsat till allt redaktionellt material, alla fotografier, illustrationer och annat bildmaterial, liksom namn, logotyper, varumärken och tjänstemärken tillhör Intervet AB eller dess dotterbolag, närstående bolag eller licensinnehavare, samt skyddas av upphovsrätt, varumärkesrättigheter och annan lagstiftning rörande immateriell egendom. Andra produkter och företagsnamn som omnämns på denna webbplats kan vara varumärken tillhörande sina respektive ägare. Det är inte tillåtet att kopiera, vidarebefordra, distribuera, sprida, sälja, publicera, återutsända eller på annat sätt mångfaldiga detta material eller delar därav, med följande undantag: (a) Du har rätt att skriva ut eller ladda ned material från denna webbplats för personligt, icke-kommersiellt informationsbruk. (b) Du har rätt att kopiera material på denna webbplats i syfte att, utan kommersiell avsikt, sända det till individer för personlig information, förutsatt att Intervet AB anges som källa och att mottagaren informeras om att de är bundna av och måste följa dessa allmänna villkor. Inget i detta dokument skall genom implikation, estoppel eller i övrigt anses utgöra licens eller rättighet under Intervet ABs eller någon tredje parts patent eller varumärke. Utom enligt vad som uttryckligen anges ovan, skall inget i detta dokument anses utgöra överlåtande av licens, upphovsrätt eller immateriell äganderätt gällande information, data, produkter eller tjänster.

Gällande lag och jurisdiktion

Dessa allmänna villkor lyder under, skall tolkas och upprätthållas i enlighet med holländsk lag. Tvistemål som uppstår till följd av eller i samband med dessa villkor skall enbart inlämnas till, samt slutgiltigt avgöras i behörig holländsk domstol.

Intervet AB
Box 7121
192 07
Sollentuna
www.msd-animal-health.se/
msdah.sweden@merck.se